Aachen, 2.2.2015 - "Frieden ist Menschenrecht" - Monatliche Mahnwache des BŁndnisses "Friedenswinter Aachen" (Fotos: Karl-Heinz Otten)

1 Mahnwache des "Friedenswinter Aachen"

2 Mahnwache des "Friedenswinter Aachen"

3 Mahnwache des "Friedenswinter Aachen"

4 Mahnwache des "Friedenswinter Aachen"

5 Mahnwache des "Friedenswinter Aachen"

6 Mahnwache des "Friedenswinter Aachen"

7 Mahnwache des "Friedenswinter Aachen"

8 Mahnwache des "Friedenswinter Aachen"

9 Mahnwache des "Friedenswinter Aachen"

10 Mahnwache des "Friedenswinter Aachen"

11 Mahnwache des "Friedenswinter Aachen"

12 Mahnwache des "Friedenswinter Aachen"

13 Mahnwache des "Friedenswinter Aachen"